Αρχαία Β΄ Γυμν., Ενότητα 12: ασκήσεις α) ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ Ε.Φ. και β) ΠΟΛΥΣ, ΜΕΓΑΣ

ΕΝOTHTA 12

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ – ΣYNTAΞHΣ

 1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω φράσεων με τον κατάλληλο τύπο προστακτικής του εἰμί:

α………………. ἐγκρατεῖς καί μηδέν ἄγαν πράττετε.

β.……………… τρίγωνον ΑΒΓ.

γ.     ………………… ἀγαθοί καί μηδέν αἰσχρόν πράττετε.

δ.     Ὦ ξένε,………………………….. ὀμιλητικός καί φιλόνικος.

ε.     Ὑμεῖς………………………. δίκαιοι κριταί.

 1. Να μεταφράσετε τις φράσεις, αφού αναγνωρίσετε γραμματικά τους τύπους της προστακτικής:

α. Μήτε εὐήθης ἴσθι μηδέ κακοήθης.

β. Μή κρίνετε κατ’ ὂψιν, ἀλλά τήν δικαίαν κρίσιν κρίνατε.

γ. Κακά ἐν οἲκῳ κρύπτε.

δ. Μήτε ἀρχέτω ὁ σφόδρα νέος, μήτε συμβουλευέτω, εἰ καί ἄριστα δοκοίη γνώμης έχων.

ε. Μή πᾶσι πίστευε.

 1. Να γράψετε το γ’ ενικό και β’ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής παρακειμένου των ρημάτων:

ψηφίζω :…………………………………………………………………….

κόπτω :………………………………………………………………………

φεύγω :……………………………………………………………………..

θαυμάζω :………………………………………………………………………………..

κρύπτω :……………………………………………………………………

 1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τον κατάλληλο τύπο προστακτικής:
ΡΗΜΑ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ
παιδεύεις
κρύπτουσι
χορεύει
στρατεύετε
θαυμάζει

διδάσκουσι

 1. Να συμπληρώσετε με τους κατάλληλους τύπους των επιθέτων πολύς και μέγας τις ακόλουθες προτάσεις:

α. Π………………. καί μ……………………….. κινδύνων ἐλυτρώθησαν.

β. Οὐκ ἐν τῷ π…………. τό εὖ, άλλ’ ἐν τῷ εὖ τό π…………..

γ. Μετά π………. έστράτευσαν δυνάμεως.

δ. Τούτου ἔνεκα οἱ ἄνθρωποι ἐν μ…………….. ἀπορίαις ἦσαν.

ε. Οὗτοι γενναίως τόν μ………  κίνδυνον ἠμύναντο.

στ. Π………. ἀνθρώποις ἡ γλῶττα προτρέχει τῆς διανοίας.

ζ. Μ……… βασιλεῦ, βοήθει ἡμῖν.

η. Ἐν πάνυ π…………. ἔτεσιν εἷς νόμος λέγεται καινός τεθῆναι.

ENOTHTA 15. Ευκτική μέσης φωνής βαρύτονων ρημάτων

 1. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους μέσης ευκτικής :

– Οὐκ ἄν τις ζῴῃ, εἰ μή ___________________(τρέφομαι, ενεστ.).

– Εἴθε οὗτοι ___________________(δέχομαι, αόρ. ) τά δῶρα ταῦτα.

– Ἠρώτων τίς ἡ χώρα εἴη καί τίνος ἵπποι ___________________(τρέφομαι, ενεστ.)

– Εἶπεν ὅτι ________________________________________ (παρατάσσομαι, παρακ.) οἱ σύμμαχοι αὐτοῦ.

– Ἠρώτα διά τί _________________________(ὑβρίζομαι, ενεστ.) ὑπ’ αὐτῶν.

– Εἶπεν ὡς ______________________ (βουλεύομαι, γ ’εν. αορ.)  καλῶς περί τε τῶν ἰδίων  καί τῶν δημοσίων.

– ______________ (Πορεύομαι, α’ πληθ. ενεστ.) ἄν οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς  μή λυποίη.

2. Να συμπληρώσετε τον επόμενο πίνακα με τους τύπους μέσης ευκτικής που σας ζητούνται

 

Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος
Σύ ταράττοιο
Οὗτος σῴζοιτο
Οὗτοι διώκοιντο
Ἡμεῖς φυλαττοίμεθα
Ὑμεῖς πείθοισθε
Οὗτοι ἐργάζοιντο
Οὗτος δέχοιτο
Ὑμεῖς κρύπτοισθε

3. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους της ευκτικής:

α) Κῦρος ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ………………………. πρὸς βασιλέα μέγαν εἰς Βαβυλὼνα. (εἰμί, μελλ.).

β) Ἑπεί (=όταν) δὲ ἦν πρὸς (=κοντά) τοῖς ἀγγέλοις, ἀνηρώτα τί …………………… . (βούλομαι, γ’ πληθ. εν.)

γ) Ἐν ᾧ δὲ ὡπλίζοντο, ἧκον λέγοντες οἱ προπεφθέντες σκοποὶ (=ανιχνευτές) ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἰσιν ἀλλ’ ὑποζύγια ………………………. . (νέμομαι= βόσκω, ενεστ.)

δ) Ἐφοβεῖτο μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν τῆς βασιλέως, ἀλλ’………………………… πάντοθεν ὑπὸ τινων ἀποριῶν (=δυσκολιών). (εἴργομαι=εμποδίζομαι, ενεσ.)

ε) Ἡμῖν, ὤ ἄνδρες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ, ἔδοξε (= κρίναμε σωαστό) καὶ ὑμᾶς παρακαλέσαι (=να προσκαλέσουμε), ὅπως ………………………….. εἴ τι δυναίμεθα ἀγαθόν. (βουλεύομαι, α’πληθ. αόρ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 13. Υποτακτική βαρύτονων ρημάτων μέσης φωνής

                                                    ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1) Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της υποτακτικής του ρήματος που δίνεται στην παρένθεση:

α) Πλοῖα ὑμῖν πάρεστιν, ὥστε ὀποί ἄν.……………………..(βούλομαι, ενεστ.) ἐξαίφνης ἄν ἐπιπλέοιτε.

β)Ὑποδήματα ὑποδοῦνται (=φορούν), ὅπως  μή…………………………(κωλύομαι, ενεστ.), πορεύεσθαι.

γ ) Ἐάν τούς πρέσβεις Ἀγησιλάου …………………………………..(δέχομαι,αόρ.), τούς συμμάχους προδώσετε.

δ) Δέδοικα (=φοβοῦμαι) μή ὑπό τούτου ἡ ἀλήθεια……………………(ἀποκρύπτομαι, αόρ.).

ε) Βελτίους τούς παῖδας ποιήσετε, ἄν τάς ψυχάς αὐτῶν δεόντως ………………………….… ( παρασκευάζομαι, αόρ.).

2) Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις επιλέγοντας την κατάλληλη υποτακτική από τον πίνακα που δίνεται: πείθωμαι, λύσητε, σπουδάζωσιν, φυλάξωνται , βούληται, δύνῃ

 α) Γύμναζε σαυτόν πόνοις ἑκουσίοις, ὅπως ἄν ………………………………. καί τούς ἀκουσίους ὑπομένειν.

β) Τοῖς παισί συμβουλεύσουσιν, ἵνα Ὁμήρου ποίησιν ……………………………………

γ) Πρόθυμοί εἰσιν, ἵνα πᾶσαν φυλακήν ……………………………………

δ) Ἁμαρτήσεται, ἄν ………………………………… τοῦτο πρᾶξαι .

ε ) Ἐγώ τοιοῦτος εἰμι, ὥστε παραυτίκα …………………………………….. τῷ λόγῳ.

στ)Ἐπίορκοι ἔσεσθε, ἤν τάς σπονδάς ………………………………………..

3) Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος στην Υποτακτική μέσης φωνής:

– Τί __________ (πράττομαι, αόρ., α΄ πληθ.).

– Ἐὰν __________ ἡ πόλις, οἱ πολῖται εὐτυχοῦσιν (αὐξομαι, ενεστ.).

– Παρασκευάζομαι, ἵνα __________ τοὺς φίλους (δέχομαι, αόρ.).

– Ἐὰν ὁ ἄρχων τῷ λόγῳ __________, καλῶς διοικεῖ (πείθομαι, ενεστ.).

– __________ (α΄ πληθ.) τοῖς θεοῖς, ἵνα καλῶς βαίνῃ ἡ ἐκστρατεία (θύομαι, αόρ.).

– __________ (α΄ πληθ.) ἀγαθοὶ πολῖται εἶναι, ὦ συμπολῖται (βούλομαι, ε-νεστ.).

– Ὁ διδάσκαλος εὐτυχὴς ἐστι, ἐὰν οἱ μαθηταὶ ὀρθῶς __________ (ἀποκρίνομαι, ενεστ.).

– Ὁ ὀκνηρὸς προφάσεις εὑρίσκει, ἵνα __________ τὰ δέοντα ποιῆσαι (ἀναβάλλομαι, ενεστ.).

– __________ (α΄ πληθ.) τοὺς πολεμίους, ὦ συμπολῖται (ἀμύνομαι, ενεστ.).

– Οὗτοι άκούουσι τῶν ἀσμάτων, ἵνα __________ τῇ μουσικῇ (τέρπομαι, ε-νεστ.).

– Οἱ ἀκοντισταὶ βάλλουσι τοῖς ἀκοντίοις, ἵνα __________ τοὺς πολεμίους (τρέπομαι, ενεστ.).

– Πέρσαι παρασκευάζονται, ἵνα __________ ἐπὶ τοὺς ἕλληνας (στρατεύομαι, αόρ.)

4) Να γραφούν τα ρήματα στην ίδια έγκλιση, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο πρόσωπο αλλά στον άλλο αριθμό:

ἁρπάζωμαι ……………………….

κολάσησθε ……………………….

δεδιδαγμένος ᾖς ……………………….

διαπορευσώμεθα ……………………….

ὑβρισμένος ὦ ……………………….

δικάζητε ……………………….

ψηφίσησθε ……………………….

μνημονεύωνται ……………………….

καταρρίπτῃ ……………………….

ταράττωνται ……………………….

δανείζητε ………………

παιδεύσησθε………………

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-5

 1. Να δώσετε το πρόσωπο που ζητείται σε όλους τους χρόνους της υποτακτικής (ενεστώτας, αόριστος, παρακείμενος):

Β’ ενικό του θύω…………………………………………………………….

Γ’ ενικό του χορεύω………………………………………………………..

Β’ πληθυντ. του κρύπτω……………………………………………………

Α’ πληθ του φροντίζω……………………………………………………….

Γ’ πληθ του στρατεύω………………………………………………………

Γ’ ενικό του τρίβω…………………………………….

Γ’ πληθ του ταράττω………………………………………………………..

Β’ πληθ του βλάπτω…………………………………………………………

Α’ πληθ του σπουδάζω………………………………………………………

Β’ ενικό του γυμνάζω………………………………………………………

 1. Να κλιθούν σε όλους τους χρόνους της υποτακτικής: ἀλλάττω, πταίω.
 2. Να κλιθεί το επίθετο: βραδύς – βραδεία – βραδύ
 3. Να μεταφέρετε τις φράσεις στην πτώση που ζητείται στην παρένθεση:

Παχύς άνήρ      …………………………………. (γεν ενικ.)

Γλυκεία μήτηρ   ………………………………… (δοτ. πληθ.)

Δασύ ……………….. (αιτιατ. Πληθ.)

Πλατεία οδός …………………………………… (αιτ. ενικ)

Ηδύς οίνος ………………………………………… (δοτ. ενικ)

Θρασύς νέος ……………………………………… (δοτ. πληθ.)

Οξύς θόρυβος …………………………………… (ονομ. πληθ.)

 1. Να κλιθούν τα ουσιαστικά: ο νιπτήρ, ο ήγήτωρ, τό γένος, ο πατήρ, ο Αγαθοκλής, ή βαθμίς, ο κήρυξ, ο ποιμήν, ό Λάκων, ο αγκών.
 2. Να μεταφέρετε τις προτάσεις στον άλλο αριθμό.
 • Αί μητέρες τρέφουσι τας θυγατέρας.
 • «Ό αγαθός ανήρ μάχεται τω βαρβάρω.
 • Τα έθνη ταῡτα φίλια τοῖς Έλλησιν εστίν.
 • Ό πατήρ φροντίζει του κτήματος.
 1. Να γίνει σύνταξη στις παρακάτω προτάσεις.
 • Απαντες μετεϊχον τής γιορτής.
 • Η ανθρώπινη φύσις εστί πονηρά.
 • Ουτος περεκάλεσε τούς Βοιωτούς ξυμμάχους γενέσθαι.
 • Έγώ ουκ αν γενοίμην Αναιδής.
 • Οι στρατηγοί ουκ ανέχονται ακουειν των ρητόρων.
 1. Να βρείτε τη μορφή της απρόσωπης σύνταξης και να κάνετε σύνταξη.
 • Δυνατόν εστι τω στρατηγω αίρεισθαι τά συμφέροντα.
 • Δίκαιόν έστι τους αγαθούς άρχειν του δήμου.
 • Τούς δικαστάς δεΐ δικαίους είναι.
 • Δηλον εστι Κυρον φιλομαθέστατον είναι.
 • Προσήκει τοις πολίταις προθύμως πείθεσθαι τω άρχοντι.
 • Τοις φαύλοις εξεστι τά τυχόντα ποιειν.
 • Τοις αγαθοις ου πρέπει λέγειν ψευδή.
 • Άξιόν εστι ήμιν επαινέσαι τήν αρετήν των προγόνων.
 1. Να μεταφέρετε τα ρήματα στον τύπο της οριστικής που ζητείται στην παρένθεση.
 • Εργάζομαι (γ’ ενικ αορίστου) ………………………………………….
 • Όρίζω (β’ ενικό παρακειμένου) ……………………………………….
 • Τάττομαι (α’ πληθυντικό μέλλοντα) ……………………………………..
 • Συνάγω (α ‘ πληθυντικό παρατατικού) ……………………………
 • εκπαιδεύομαι (β’ ενικό παρατατικού) …………………………….
 • Διώκομαι (β’ πληθυντικό παρακειμένου) ………………………..
 • Συμπάσχω (β’ πληθυντικό παρατατικού) …………………………
 • Ράπτω (γ’ πληθυντικό μέλλοντα) ……………………………………
 • Οικίζω (β’ ενικό αορίστου) …………………………………………….
 • Κόπτομαι (γ’ πληθυντικό υπερσυντέλικου) ………………………
 • Συναλλάσσομαι (β’ ενικό παρακειμένου)…………………………….

Ιλιάδα, ραψ. Σ, στ. 478-616

aspis-Kathlenn-Vail

Η ασπίδα του Αχιλλέα – Εκπαιδευτική τηλεόραση

 1. Ομήρου Ιλιάδα Σ: από Ελένη Μουτάφη: Εικαστική αναπαράσταση της Ιλιάδας μέσα από έργα ζωγραφικής στο youtube.
 2. Η ασπίδα του Αχιλλέα: από ΒΟΥΛΑ ΤΡΕΝΤ
 3. «ΙΛΙΑΔΑ» ΟΜΗΡΟΥ, Ραψωδία Σ (στίχ. 478-616)
 4. Ιλιάδα, Σ 478-616, Ο Ήφαιστος κατασκευάζει την πανοπλία του Αχιλλέα-Περιγραφή της ασπίδας ΔΟΜΗ: 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.478-488: Κατασκευή της ασπίδας – Εικονογράφηση: κοσμικά στοιχεία. 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.489-5…         Πηγή: Ιλιάδα, ραψ.Σ, στ.478-616

ΔΟΜΗ:

 • 1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.478-488: Κατασκευή της ασπίδας – Εικονογράφηση: κοσμικά στοιχεία.
 • 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.489-507: Εικονογράφηση: μια πόλη σε καιρό ειρήνης.
 • 3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.508-539: Εικονογράφηση: μια πόλη σε καιρό πολέμου.
 • 4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.540-571: Εικονογράφηση: σκηνές από το γεωργικό βίο.
 • 5Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.572-588: Εικονογράφηση: σκηνές από τον κτηνοτροφικό βίο.
 • 6Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.589-605: Εικονογράφηση: ο χορός.
 • 7Η ΕΝΟΤΗΤΑ: στ.606-616: Εικονογράφηση: ο Ωκεανός – Κατασκευή των άλλων όπλων – Αναχώρηση της Θέτιδας.

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΚΗΝΩΝ : Καθώς ο Αχιλλέας θα βαδίζει προς το θάνατο θα κρατά στα χέρια του απεικόνιση σκηνών από τη ζωή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ο Ήφαιστος κατασκεύασε για τον Αχιλλέα μια μεγάλη και δυνατή ασπίδα και τη διακόσμησε με διάφορες εικόνες. Φιλοτέχνησε στην επιφάνειά της τη γη, τον ουρανό, τη θάλασσα, τον ήλιο, το φεγγάρι και όλα τα άστρα, δυο πολιτείες: στην πρώτη γίνονταν γάμοι με χορούς και γλέντια και στην αγορά της είχε στηθεί δίκη, ενώ στη δεύτερη γινόταν πόλεμος με παρόντες τους θεούς του πολέμου, σκηνές από τη γεωργική ζωή: το όργωμα, το θερισμό και τον τρύγο, σκηνές από την κτηνοτροφική ζωή: ένα κοπάδι βοδιών που του επιτίθενται δυο λιοντάρια, ένα κοπάδι προβάτων στο λιβάδι και στάνες , μια σκηνή χορού  με νέους και νέες , με τον αοιδό με τη φόρμιγγα  στη μέση  και γύρω γύρω τον κόσμο που διασκέδαζε , και τέλος  τον Ωκεανό. Έφτιαξε εκτός από την ασπίδα και θώρακα, περικεφαλαία και κνημίδες.

Η ασπίδα του Αχιλλέα σύμφωνα με τον John Flaxman

aspida-Quatremere de Quincy- Flaxman.jpg

Στον κεντρικό και στον περιφερειακό κύκλο: το σύμπαν  και ο Ωκεανός, τα κοσμικά στοιχεία που κλείνουν και περιορίζουν την ανθρώπινη ζωή και δράση.

Ανάμεσα, σε ομόκεντρους κύκλους απεικονίζονται 9 σκηνές από την κοινωνική και αγροτική ζωή: Η γαμήλια πομπή, απονομή δικαιοσύνης, μια πολιτεία πολιορκημένη, το όργωμα, ο θερισμός, ο τρύγος, ένα κοπάδι βοδιών απειλείται από λιοντάρια, ένα βοσκοτόπι και τέλος ο χορός.

Αφηγηματικές τεχνικές

Στην ενότητα κυριαρχεί η έκφραση (περιγραφή ενός έργου τέχνης) με πλήθος εικόνων και επιθέτων: περιγραφή ανθρώπων, πραγμάτων, τόπων, περιγραφή έργων τέχνης. Η περιγραφή της ασπίδας του Αχιλλέα είναι μια φανταστική έκφραση, καθώς περιγράφεται ένα έργο τέχνης, όπως έχει δημιουργηθεί στη φαντασία του ποιητή με τη βοήθεια των καλλιτεχνικών παραστάσεων που έχει δει σε άλλα έργα. Ο ποιητής παρουσιάζει την εικόνα στο σύνολό της και στη συνέχεια επικεντρώνεται στις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες. Δίνεται συνολικά η εικόνα, μετά αναλύεται στα επιμέρους με επισήμανση του ουσιαστικού. Οι εικόνες και οι σκηνές συνδυάζουν οπτικά, κινητικά και ακουστικά στοιχεία, είναι παραστατικές και ζωηρές και έχουν ρεαλιστικά στοιχεία. Η περιγραφή εμπλουτίζεται με αφηγηματικά στοιχεία.

aspidaMurray-Rylland.jpg

Ο λειτουργικός ρόλος της περιγραφής της ασπίδας.

 •  Ο ποιητής δεν περιγράφει μια πραγματική ασπίδα με τρομακτικές μυθικές παραστάσεις που εμπνέουν φόβο στον εχθρό. Οι επιλογές του εξυπηρετούν τις ποιητικές του σκοπιμότητες.
 •  Σ’ ένα κατεξοχήν πολεμικό έπος παρεμβάλλεται (ως διακόσμηση ενός εργαλείου πολέμου) όλος ο κόσμος στην ατέλειωτη ποικιλία του, απλός, αληθινός, οικείος, οργανωμένος με τάξη και αρμονία σ’ ένα όλο. Από επικός ποιητής ο Όμηρος γίνεται ζωγράφος και υμνητής της ζωής.
 • Ο εχθρός που αντίκριζε την ασπίδα του Αχιλλέα, αντίκριζε μια εικόνα του Σύμπαντος, που κανείς ζωντανός δε θα μπορούσε να έχει: αντίκριζε τον ίδιο του το θάνατο!
 • Διασπά τη βαριά πένθιμη ατμόσφαιρα ανάμεσα στις συγκλονιστικές στιγμές που προηγήθηκαν (απόφαση θανάτου, θρήνος Αχιλλέα, Μυρμιδόνων) και σε αυτές που ακολουθούν (εκδικητική μανία Αχιλλέα, μάχες, θάνατος Έκτορα). Η περιφημότερη επιβράδυνση (επική άνεση) της Ιλιάδας. Ο ακροατής χαλαρώνει, προετοιμάζεται για την ένταση που έπεται.
 • Αυτή την ασπίδα με τη ζωή σ’ όλη της την πληρότητα – ομορφιά θα κρατάει ο Αχιλλέας οδεύοντας προς το θάνατο.

Ομηρικός πολιτισμός: Υψηλό επίπεδο υλικού πολιτισμού:

 • Οι μεταλλουργοί ήταν αξιόλογοι τεχνίτες – εμπνευσμένοι καλλιτέχνες. Τα μέταλλα που χρησιμοποιήθηκαν στις πέντε «δίπλες» της ασπίδας: χαλκός, κασσίτερος, χρυσός. Στις ανάγλυφες παραστάσεις: χρυσός, ασήμι, χαλκός, χάλυβας και κασσίτερος. Ενδεικτικά σημεία της τέχνης – τεχνικής του Ήφαιστου (στ. 547-8, 563-4, 573, 589-90, 609-12).

ifaistos-thetis.jpg

 • Βιοτεχνία: κατεργασία πρώτων υλών –κατασκευή ενδυμάτων – υφαντική  –  ραπτική (λινά ρούχα, χιτώνες), κατασκευή μουσικών οργάνων (αυλοί, κιθάρες, ποιμενικές φλογέρες), αγγειοπλαστική.
 • Αγροτική και ποιμενική ζωή : τέχνη καλλιέργειας γης, γεωργικά εργαλεία, παρασκευή ψωμιού από αλεύρι , κατανάλωση κρέατος, αμπελουργία, κοπάδια προβάτων και βοδιών, στάνες για τα ζώα και καλύβες για βοσκούς.
 • Οικοτεχνία- βιοτεχνία : λινά ρούχα, χιτώνες, υφαντική, ραπτική , κατασκευή μουσικών οργάνων, αγγειοπλαστική , τεχνίτες κάθε είδους.
 • Αστρονομία: προσπαθούσαν να προσδιορίσουν τη θέση των άστρων. Στους  στ. 482 – 488 παρουσιάζονται στοιχεία αστρονομίας. Οι αρχαίοι Έλληνες επηρεάστηκαν από τους Βαβυλώνιους και τους Αιγύπτιους και οι γνώσεις τους αξιοποιούνταν στη ναυσιπλοΐα. 
 • Πολιτική και κοινωνική οργάνωση
 • Θεσμός γάμου και οικογένειας
 • Γαμήλια έθιμα
 • Θεσμός δικαιοσύνης
 • Χορός
 • Μουσική και τραγούδι
 • Πολεμική τέχνη (στρατός, λεηλασίες, πολιορκίες, πολεμικά συμβούλια, ενέδρες, όπλα, συνήθεια να αφαιρούν τα όπλα από το σώμα του νεκρού αντιπάλου)

44 Σ ασπίδα αχιλλέα .jpg

Η παρουσία του ποιητή

 • Στ. 602-605: ο ποιητής τοποθετεί καθαρά το εαυτό του ως αοιδό για πρώτη και μοναδική φορά μέσα στην Ιλιάδα στην τελευταία σκηνή του χορού, στην πιο εύθυμη απ’ αυτές που παριστάνονται στην ασπίδα. Έμμεσα δηλώνει την προτίμησή του στη χαρά της ζωής.
 • Τον ποιητή μπορεί ν’ αντιπροσωπεύει και ο ίδιος ο Ήφαιστος, που με την τέχνη του αναπαριστά βασικές πλευρές της ανθρώπινης ζωής.
 • Εξάλλου, η ασπίδα με την απεικόνιση ολόκληρης της ζωής μπορεί και να συμβολίζει για τον ποιητή την δύναμη και την αθανασία της τέχνης του, που έπλασε ένα τέτοιο αριστούργημα.

4. Η Κυριαρχία Της Θήβας Στην Ελλάδα -Ιστορία Α΄ Γυμνασίου: ΚΕΦ. 6: ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (431-362 π.Χ.)

 1. 1ο POWERPOINT
 2. 2ο POWERPOINT

Η κυριαρχία της Θήβας

 1. Σχεδιάγραμμα
 2. http://skapanefs.blogspot.gr/2012/02/blog-posthtml
 3. ELLINIKOS POLITISMOS
 4. Η Κυριαρχία Της Θήβας Στην Ελλάδα Απαντήσεις ερωτήσεων Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου Ηγεμονικοί ανταγωνισμοί και κάμψη των ελληνικών πόλεων (431-362 π.Χ.) σχ. βιβλίο (σ. 94)

Ν. Γλ. Α΄ Γυμν., ενότ. 6η: «Οι δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου»: links για μουσεία, παραδοσ. παιχνίδια, χαρακτηρ. περιγραφικών κειμ., σχεδ/μα για περιγραφή τοπίου, για περιγραφή ζώου, για τον ελεύθερο χρόνο, Το παιχνίδι στην Αρχ. Ελλάδα, αγαπημ. παιχνίδια εφήβων σε Powerpoint

Α. 1. Με αφορμή το 1ο κείμενο του σχολικού βιβλίου («Μουσεία του κόσμου«) συζητήσαμε για την περιήγησή μας σε μουσεία και χώρους πολιτισμού. Μέσω των ακόλουθων υπερσυνδέσμων, μπορείτε να περιηγηθείτε κι εσείς εικονικά στον Παρθενώνα και γενικά στην Ακρόπολη των Αθηνών, καθώς και στην Καπέλα Σιστίνα στο Βατικανό.
Περιήγηση στον Παρθενώνα – Κάντε κλικ εδώ

Περιήγηση στην Ακρόπολη των Αθηνών – Κάντε κλικ εδώ

Περιήγηση στην Καπέλα Σιστίνα – Κάντε κλικ εδώ

Ελγίνεια μάρμαρα – Κάντε κλικ εδώ

Στο ίδιο κείμενο του σχολικού βιβλίου υπάρχει αναφορά στα «ελγίνεια μάρμαρα». Για το ιστορικό της αφαίρεσής τους διαβάζουμε σχετικό άρθρο δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. – Κάντε κλικ εδώ

Α. 2. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: των: Χούσανλη Αναγνώστη & Αγαθαγγέλου Αναστασίας

Α. 3. Μια ακόμη ευχάριστη δραστηριότητα, που δίνει χαρά και υγεία σε όσους την ακολουθούν, είναι και η ορειβασία, στην ήπια τουλάχιστον μορφή της. Στο Αιγίνιο Πιερίας υπάρχει ένας πολύ δραστήριος Ορειβατικός Σύλλογος, που αριθμεί πολλά μέλη, ανάμεσά τους και παιδιά. Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού που εκδίδει, του «Ορειβατώντας» μπορείτε να το δείτε εδώ.

ΣΤ.

1. Τα χαρακτηριστικά των περιγραφικών κειμένων: από τη φιλόλογο Γ. ΣΟΦΗ.

2. Υπενθυμίζουμε α) το γενικό σχεδιάγραμμα για περιγραφή τοπίου και παραθέτουμε και ένα σχεδιάγραμμα για ένα (σχετικό) συγκεκριμένο θέμα:

perigr. topiou

και β) το πολύ απλό σχεδιάγραμμα για περιγραφή ζώου:

sxediagr. perigr. ZOON

3. Σχεδιάγραμμα για τον ελεύθερο χρόνο (από το http://alldayschool.blogspot.gr/2014/05/blog-post_13.html)

el.xronos

4. Εργασίες μαθητών μου σε powerpoint, οι οποίες περιγράφουν ένα αγαπημένο τους ηλεκτρονικό παιχνίδι.

1η: pong

2η: LOL

3η: Need for speed Most Wanted

5. Υλικό για τα παιχνίδια μπορεί να αντλήσει κανείς από μια εξαιρετική εργασία μαθητών Λυκείου (Α΄τάξη Λυκείου Μουζακίου) -με υπεύθυνη καθηγήτρια τη φιλόλογο Ευαγγελία Σώχαλη-, αν πατήσει to_paixnidi-sto-perasma_tou_xronou.

Με έναυσμα όλα τα παραπάνω, καθώς και το θέμα της διαθεματικής δραστηριότητας της ενότητας, ο μαθητής του Α2 του Γυμνασίου Κολινδρού, Μουχταρόπουλος Πέτρος, έγραψε το κείμενο που ακολουθεί με τίτλο: «Το παιχνίδι στην Αρχαία Ελλάδα». Είναι μάλλον σύντομο και αξίζει να το διαβάσετε:

εργασία Π.Μ._παιχνίδι στην αρχαιότητα κ.ά.π.