ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΡΕΟΝΤΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ (Σοφοκλή «Αντιγόνη»- Β΄επεισ.) μέσα από μια προβολή παρουσίασης (powerpoint)

maxresdefault

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΗ-ΕΦΡΑΙΜ, του Β1 του ΓΕΛ Αιγινίου το σχολικό έτος 2016-2017: περιεκτική, χωρίς πολλά λόγια, όπως θα την έκαναν τα παιδιά της θετικής κατεύθυνσης…

Μπράβο παιδιά για την επιτυχημένη προσπάθειά σας! Είμαι σίγουρη ότι θα έμεινε τυπωμένη στο μυαλό σας η ουσία της τραγωδίας…

Β΄Γ. Αρχαία ελλ. γλώσσα:Επαναληπτικές ασκήσεις συντακτικού (για ύλη έως τα Χριστούγεννα)

Untitled_001

ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ

 1. Να βρεις τα είδη των προτάσεων σχετικά με το περιεχόμενό τους (κρίσης, επιθυμίας, ερωτηματική, επιφωνηματική):

 1. Τούς κακούς οἱ θεοί κολάζουσι.
 2. Μένε ἐπί τῷ στρατεύματι.
 3. Μή παρά τους νόμους δικάσητε.
 4. Τί αποκρινόμεθα πρός ταῦτα;
 5. Μή γένοιτο τοῦτο.
 6. Ὦ κόραξ, ὡς καλούς όνυχας καί πτέρυγας ἒχεις!

2. Να βρεις τα είδη των προτάσεων σχετικά με τους όρους τους (απλή, ελλειπτική, σύνθετη, επαυξημένη)

 • Ὁ λύκος φεύγει.
 • Οἱ Αθηναῖοι ἀνδρειοι ἦσαν.
 • Οὐδείς σοφός.
 • Πάθημα, μάθημα.
 • Ὀργή καί ἀκράτεια βλαβεραί εἰσίν.
 • Μετά τάς λύπας τάς ἡδονάς ἒχομεν.
 1. Να γίνει χαρακτηρισμός προτάσεων (κύριες, δευτερεύουσες, εισαγωγικό στοιχείο, ρήμα):

«Ἐπεί  δέ οὗτος πλησίον ἦλθεν, ἀνηρώτα τί βούλοιντο. Οὗτοι δ’ ἒλεγον, ὃτι ἥκοιε (=είχαν έλθει) περί σπονδῶν ἄνδρες, οἳτινες ἱκανοί ἒσονται ἀπάγγειλε τά παρά βασιλέως τοῖς Ἓλλησι».

4. Αναγνώρισε τους κύριους όρους των προτάσεων και τα κατηγορούμενα:

 • Τί ἐστι νόμος;
 • Τό λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν.
 • Σόλων νομοθέτης ἐκλήθη.
 • Ἡ πατρίς ἐστίν τιμιώτατον καί σεμνότατον καί ἁγιώτατον.

5. Να καθοριστεί η συντακτική θέση των ακόλουθων έναρθρων απαρεμφάτων:

 • Ἀντί τοῦ πόλις εἶναι φρούριον κατέστη.
 • Ἐπιθυμία τοῦ πιεῖν.
 • Εἰς τοῦτο ἐλήλυθε τοῦ νομίζειν. (ἐλήλυθε= έχει έρθει)
 • Τό φυλάξαι τά ἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι. (χαλεπός=δύσκολος)
 • Ἂξιός ἐστιν τοῦ ἀκούειν τοιαῦτα.
 • Ἀπέγνωκα τοῦ μάχεσθαι.
 • Τοσοῦτον ἀπέχω τοῦ ποιῆσαι τι τῶν πραττομένων.
 • Τοῦτό ἐστί τό ἀδικεῖν, τό πλέον τῶν ἄλλων ζητεῖν ἒχειν.

6. α) Να καθορίσεις τη συντακτική θέση των παρακάτω απαρεμφάτων (Υ., Α., Κ., επεξήγηση), β) Το είδος τους (ειδικό, τελικό) και γ) να τα συντάξεις (Υ., Α. τους).

 • Οὗτοι ἐμελέτων τοξεύειν.
 • Προσήκει τιμῆς τυγχάνειν τούς τηλικούτων ἀγαθῶν αἰτίους.
 • Ἡγοῦμαι (=νομίζω) ταύτην μόνον σωτηρίαν εἶναι τῇ πόλει.

7. Αναγνώρισε τα αντικείμενα και την κατηγορία των ρημάτων που συντάσσονται με γενική ή δοτική.

 • Μέμνησο τῶν ἀπόντων φίλων.
 • Ἐπεμελοῦντο τῆς πόλεως.
 • Ἀγησίλαος οὐ χρημάτων ἐφείδετο.
 • Κριτίας καί Αλκιβιάδης ἐπεθύμουν τῆς σωφροσύνης.
 • Ὁ λιμήν ἒγεμε πλοίων.
 • Ἡ ιππική προσήκει μάλιστα τῷ ἐλευθέρω.
 • Πλησίαζε τοῖς ἁγαθοῖς.
 • ᾚσθοντο τῆς κραυγῆς.
 • Τῶν μαρτύρων ακηκόατε.
 • Νίκης τετυχήκαμεν καί σωτηρίας.
 • Ὁ νεανίας εἴπετο (=ακολουθούσε) τῷ λοχαγῷ.
 • Πείθομαι τοῖς νόμοις.
 • Προσέχω τοῖς λόγοις.
 • Ἐπαύσατο τοῦ ἔργου.
 • Λόφος ὑπέρκειται τῆς πεδιάδος.
 • Ἑξήκοντα μναῖ ισοῦται ταλάντῳ.
 • Φιλοσόφῳ ἕοικας(=μοιάζεις), ὦ νεανίσκε.
 • Ὁδοῦ παραχωροῦσι.
 • Πατρός ἀγαθοῦ πέφυκα.
 • Μειονεκτῶ τῶν ἰδιωτῶν τῇ εὐφροσύνη.

Άσκηση συντακτικού αρχαίων: Κατηγορούμενο ή αντικείμενο;

Untitled_001                                          Άσκηση

Βρείτε σε κάθε πρόταση που ακολουθεί, αν υπάρχει κατηγορούμενο ή αντικείμενο και αιτιολογήστε την απάντησή σας.
1. Τὸ χωρίον ὑπῆρχεν ὀχυρόν.

2. Σύ τυγχάνεις ἐπιστήμων τούτων.

3. Οὗτοι πεφύκασιν ἀγαθοί.

4. Μιλτιάδης ἔπεισε τούς Ἀθηναίους στρατεῦσαι.

5. Χρή ἔχειν νοῦν τόν στρατηλάτην.

6. Ἀχίτων διατελεῖς.

7. Μένων ἐβούλετο πλουτεῖν.

8. Σύ ἐκβήσει σοφός.

9. Ἒδειξεν τήν ὁδόν αὐτοῖς.

10. Ταῦτα νομίζεται ἆθλα.

11. Ἤκουσα ταῦτα Σωκράτους.

12. Καλοῦσιν αὐτούς νομοθέτας.

13. Ὁ ἀνήρ ὠνομάζετο σοφιστής.

14. Διογείτων ἔκρυπτε τήν θυγατέρα τόν θάνατον τοῦ ἀνδρός.

15. Ἀλκιβιάδης ᾐρέθη στρατηγός.